درې “زه احساس کوم” بیانونه

 

تمرين: د انرژۍ او معلوماتو د جريان سره گونج کول
(د هر یو غیر قضاوت شریکولو 3 دقیقې)

1 ګام : یو ټاکل شوی مشر پیل کیږي. هره اونۍ یو مختلف ګډونوال پیل کیږي

2 ګام : درې “زه احساس کوم” بیان په داسې احساس سره پای ته ورسوئ چې تاسو د پوهاوي تمرین څخه تجربه کړی

دریم ګام : د ساعت په لور حرکت کول، هر زده کوونکی وړیا دی چې خپل درې “زه احساس کوم” شریک کړي.