Select Page

Đi bộ xuống phố – VI

Một quá trình cốt lõi mà thực hành chánh niệm ảnh hưởng đến là khả năng quan sát suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác. Khả năng quan sát cho phép các cá nhân lùi lại một bước và nhận ra có sự khác biệt giữa một sự kiện và những suy nghĩ mà sự kiện đó gây ra. Nhận thức này...

Lắng nghe có ý thức – VI

Lắng nghe có tâm là một kỹ năng quan trọng. Nói chung, mọi người phát triển mạnh khi họ cảm thấy “được nghe” đầy đủ và “đã thấy.” Lắng nghe có tâm có nghĩa là lắng nghe hoàn toàn người kia. Thay vì ngắt lời người đó, cố gắng kể câu chuyện của...

Trau dồi Chánh niệm Thông qua Công việc Đơn lẻ – VI

Trong môi trường làm việc hiện tại của chúng ta, sự phát triển của công nghệ đã tạo điều kiện cho “Đa nhiệm.” Máy tính cho phép chạy nhiều chương trình cùng một lúc và di động điện thoại đã trở thành máy tính xách tay có thể cung cấp thông tin cập nhật...